Dzięki staraniom Walentego Kaczora i kilku włościan założono 30. 12. 21
Spółdzielnię Rolniczą Handlową pod firmą: Rolnik Spółdzielczy z siedzibą w
Kępnie. Członków zapisało się 340. Udział wynosił 5000 mkp., odpowiedzialność
dwukrotna. Walne Zebranie wybrało wówczas do Zarządu M. Taborskiego, W.
Kaczora i A. Koterbę. Rada Nadzorcza wy-brała prezesem ks. prob. Stefana
Jadomskiego z Myjomic. Pod jego opieką Rolnik bardzo dobrze się rozwijał, lecz
przedwczesna śmierć jego wpłynęła ujemnie na dalszy los Rolnika. Dewaluacja i
inne przyczyny podkopały zaufanie członków. Po reorganizacji zarządu i Rady
Nadzorczej rokuje Rolnik lepszą przyszłość. Udało się Radzie Nadzorczej zakupić
miejsce budowlane i pobudować własne spichrze przy ulicy Baranowskiej. Obecnie
liczy Spółdzielnia przeszło 300 członków, udział wynosi 200 zł, odpowiedzialność
400 zł. Zarząd składa się z 2 członków p. Brunona Pruskiego jako kierownika i p.
Kaczora jako II. członka. Prezesem Rady Nadzorczej jest p. Ignacy Ciążyński z
Dobregodziału.

Reklamy