Organizacja Samorządowa na terenie Województwa Poznańskiego opiera się na
pozostałych po Prusakach ustawach znowelizowanych tylko fragmentarycznie przez
ustawodawstwo polskie. Ordynacja powiatowa datuje z 20 grudnia 1828 r.; ustawa ta
utworzona przed stu laty w innych zupełnie warunkach stanowi często w
dzisiejszych czasach, wobec radykalnie zmienionej sytuacji politycznej hamulec dla
rozwinięcia należytej energji. Nie zmieniły istoty stanu rzeczy nowele polskie, które ograniczyły się tylko do zmiany postanowień dotyczących wyborów do ciał
uchwalających i częściowo wykonawczych danych samorządów. Na czele powiatu
stoi starosta, który jest zarazem z urzędu przewodniczącym Wydziału Powiatowego
i Sejmiku Powiatowego. On także przeprowadza rewizję Pow. Kasy Komunalnej. Do
zakresu działania Pow. Kasy Komunalnej należą;
a) pobieranie podatków samoistnych, opłat administracyjnych i dodatków
komunalnych do państw, podatków w myśl ustawy o finansach komunalnych z r.
1923,
b) dochody z nieruchomości należących do związku komunalnego,
c) dochody z Starostwa Krajowego i pobieranie specjalnych opłat na utrzymanie
dróg powiatowych,
d) dochody z opłat za korzystanie z urządzeń i zakładów publicznych,
e) dochody z przedsiębiorstw komunalnych (Powiatowa Kasa Oszczędności).
f) wydatki na administrację ogólną oraz zdrowie publiczne, opiekę społeczną i
budowę nowych szos i dróg oraz utrzymanie starych szos według budżetu
uchwalonego przez Sejmik Powiatowy a zatwierdzonego przez Województwo.
Majątek powiatu w budynkach, znajdujących się w mieście oraz na terenie całego
powiatu rozrzuconych: sześć domów z mieszkaniami dla drogomistrzów, dróżników
i akuszerek, w gruntach: 50 mórg łąki i 20 mórg roli z wyłączeniem dróg i majątku
ruchomego, wynosi przeszło 550.000 zł. Powiat jest bez długu.
Skarbnikiem Pow. Kasy Komunalnej jest Wacław Cierpik od 18 stycznia 1920 r.,
kontrolerem Józef Ledwa od r. 1920.

Reklamy