Magistrat miasta Kępna przeprowadził z okazji ustawienia list płatników
podatków, obliczenie ludności na dzień 4 grudnia 1927 r. Ogólna liczba
ludności wynosiła 6968 osób. W r. 1921 (według spisu ludności) było 6390
mieszkańców, czyli że Kępno w tym okresie wzrosło o 578 osób. Według wyznania
naliczono 6558 (94,1 proc) rzymsko – katolików 271 (3,9 proc.) ewangielików, 132 (1,9
proc.) mojżeszowego wyznania, 7 grecko-katolików. Przynależność państwową
polską podało 6913 osób (99,5 proc.) niemiecką 31 osób (0 5 proc.) i inną 6 osób.
Narodowość przedstawia się następująco: 6531 (93,5 proc ) Polaków, 447 (6,5 proc.)
Niemców i 2 innej. Według pici naliczono 3325 (47,7 proc.) mężczyzn, 3,643 (52,3
proc) płci żeńskiej, czyli 109 kobiet przypada na 100 mężczyzn.
W roku 1910 naliczono 2965 mężczyzn, 3420 płci żeńskiej czyli 105 kobiet
przypadało na 100 mężczyzn. Według spisu niemieckiego z r. 1910 Kępno liczyło
wówczas 6400 mieszkańców, z tego Polaków 3882, Niemców 1779, Żydów 739. Ilość
domów mieszkalnych 479, zaś zamieszkałych mieszkań 1519. Małżeństw zawarto
ogółem 41, z tego katolickich 40, Według narodowości zawarto polskich 40,
niemieckich 1.

Reklamy