Niewiadomo dziś jest kiedy gmina ta powstała, prawdopodobnie na początku
XVII wieku. Dowodów na to nie ma, bo w r. 1663, w którym znaczna część miasta
zgorzała, spalił się także i kościół ewangielicki. Grunta, na których dzisiejszy kościół
ew. stoi, i 110 mórg roli nad szosą Mianowicką darował ewangielikom ówczesny
właściciel Kępna Olszowski.
W latach od 1717 do 1775 nie wolno było ewangielikom odprawiać nabożeństw, a
kościół ich zamknięto i dopiero w r. 1775 wolno im było go otworzyć, lecz w tymże
roku kościół ich znów zgorzał. Od tego czasu cieszyli się ewangielicy wolnością
religijną. Kiedy nowy ich kościół w r. 1854 znowu się spalił, postawiła gmina
ewangielicka obecny murowany. Należał do niej dawniej cały prawie powiat, w r.
1886 założono w Laskach, Opatowie, a w r. 1893 w Podzamczu gminy samodzielne,
lecz obecnie złączone są one znów z Kępnem. Liczba dusz spadła po wojnie w
Kępnie z 3600 na 900, w Laskach z 650 na 300, w Opatowie z 320 na 66, w
Podzamczu z 600 na 127. Wszystkie te gminy złączone są z gminami w powiatach
Ostrzeszowskim, Ostrowskim i Odalanowskim w jedną organizację, na której czele
stoi obecny superintendent p. Klawitter z Kępna. W r. 1925 zwiedził p. prezydent
Wojciechowski podczas swego pobytu w Kępnie także kościół ewangielicki, w
którym go przywitał p. superintendent przemową.

Reklamy